Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

directeur/bestuurder

directeur/bestuurder

Werkervaring interimmanager

Werkervaring als zelfstandig gevestigd interim manager

sept 2012 -
jan 2017

Internationale Engelse school Mozambique
Aansturen en reorganiseren team van leraren en niet onderwijzend personeel, reorganiseren financiën, opstellen en uitvoering geven aan personeelsbeleid, opstellen en implementeren van onderwijskundige processen, opstellen en implementeren van beleidszaken, introduceren en implementeren geheel nieuw onderwijscurriculum (UK/Cambridge), legaliseren en formaliseren van instelling en administratie. Renovatie gebouwen en schoolterrein. Organisatie sportevenementen.

jan 2010- Openbare Bibliotheken Amstelland
juni 2010 Functie: organisatieadviseur
Onderzoek naar en opstellen rapport
organisatorische reorganisatie van zeven
bibliotheken

mrt 2008- Verblijf in buitenland (sabbetical)
nov 2009

mrt 2007- ROC ID College
febr 2008 Functie: adviseur College van Bestuur
Afronden processen reorganisatie,
kwantitatieve reorganisatie deelorganisatie
(Educatie),complexe arbeidsrechtelijke
zaken enz.

mrt 2006- ROC ID College
mrt 2007 Functie: manager HRM a.i.
leidinggeven aan HRM-dienst 25
medewerkers, mede verantwoordelijk
reorganisatie instelling en HRM-dienst,
lid plaatsingscommissie en selectie
commissie management, partner vakcentrales
en Medezeggenschapsraad.

okt 2005- ROC ID College
febr 2006 Functie: organisatie adviseur
organisatorische reoganisatie gehele
instelling met ca. 1200 medewerkers

febr 2005- Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
juli 2005 Functie: personeels- en organisatieadviseur
behandeling van complexe rechtspositionele
en arbeidsrechtelijke zaken
diverse voorkomende P&O-werkzaamheden etc.
P&O-adviseur voor 5 faculteitsdirecties

2004-mrt 2005 Stichting Gooise Scholenfederatie te Bussum
Functie: senior P&O-adviseur
Taken en verantwoordelijkheden
behandeling van complexe
rechtspositionele en arbeidsrechtelijke
zaken
diverse voorkomende P&O-werkzaamheden etc.
P&O-adviseur voor directieleden van 8
scholen voor voortgezet
onderwijs en voor de leden van het college
van bestuur

2004 Stichting Primair Onderwijs Regio Waterland
functie: interim P&O adviseur onderwijs
Taken en verantwoordelijkheden:
opstellen en afronden afrekening
personeelssubsidies (aanvraag
rijksvergoeding) adviseren complexe
arbeidsrechtelijke zaken

Gemeente Purmerend
functie: interim adviseur P&O afdeling
onderwijs
Taken en verantwoordelijkheden:
verrichten van complexe rechtspositionele
en financiële zaken, zoals gedwongen
ontslagsituaties (optreden namens
werkgever in gerechtelijke en
gemeentelijke procedures) als
het instellen van bezwaar en beroep inzake
het terugbrengen van omvangrijke boetes
van uitvoeringsinstellingen het verzorgen
van beleidsnota’s inzake P&O, beschrijving
en implementatie nieuwe functies etc.

2003 Gemeente Waterland
functie: interim adviseur onderwijs
Taken en verantwoordelijkheden:
onderzoek en rapportage naar
rechtmatigheid en
juistheid van de financiele verslaglegging
onderwijshuisvesting en het implementeren
van verbeteringstrajecten

2003 Gemeente Purmerend
functie: interim adviseur P&O afdeling
onderwijs
Taken en verantwoordelijkheden:
- het verrichten van complexe
rechtspositionele en
financiële zaken, zoals gedwongen
ontslagsituaties als
het instellen van bezwaar en beroep inzake
het terugbrengen van omvangrijke boetes
van uitvoeringsinstellingen
- het doen verzorgen van beleidsnota’s
inzake P&O, beschrijving en
implementatie nieuwe functies etc.
2002 Gemeente Waterland
functie: interim adviseur onderwijs
Taken en verantwoordelijkheden:
- reorganiseren en implementeren interne
en externe financieel administratieve en
organisatorische processen
- beschrijven en implementeren van
controlerende interne processen
- advisering inzake personeel-financiele
verslaglegging en sturing (mede i.v.m.
komst schoolbudget/lump sum personeel)
- opstellen bestuursformatiebeleidsplan
- opstellen meerjarenformatie prognose
- scholing directies personeel-financiele
zaken
2001-2002 Gemeente Purmerend
functie: interim personeelsmanager P&O
afdeling onderwijs
Taken en verantwoordelijkheden:
- coaching en inwerking P&O
functionarissen en medewerkers personeels- en salarisadministratie
- reorganiseren en implementeren interne
en externe administratieve en
organisatorische processen
- beschrijven en implementeren van
controlerende interne processen
- opstellen functieomschrijvingen
- behandeling complexe rechtspositionele
en formatieve vraagstukken
- opstellen organisatiestructuur bureau
openbaar onderwijs

2001 Technische Universiteit Delft
functie: interim hoofd
personeelsadministratie en organisatie
afdeling P&O ITS
Taken en verantwoordelijkheden:
- aansturing afdeling, coaching en
inwerking medewerkers
- reorganiseren en implementeren interne
en externe administratieve en
organisatorische processen, beschrijven en
implementeren van controlerende interne
processen

1999 – 2000 Gemeente Amsterdam
functie: interim manager Buro
Servicetaken Onderwijs (administratie- en
adviesbureau openbaar onderwijs Amsterdam)
Taken en verantwoordelijkheden:
- aansturing onderwijsbureau, afdelingen
personeelszaken, buro inzet Amsterdam,
financiën, onderwijshuisvesting en
personeelsconsulenten;
- adviseur P&O directies van scholen van
het basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en ROC;
- afronding privatiseringsproces BSO
- reorganiseren (o.a. efficiëntie
operatie) en implementeren interne en
externe administratieve en
organisatorische processen

1998 – 1999 Onderwijs Service Bureau Zaanstad
functie: interim
personeelsmanager afdeling personeelszaken
Onderwijs Service Bureau.
Taken en verantwoordelijkheden:
- aansturing en reorganisatie afdeling
personele zaken;
- adviseur P&O directies van scholen van
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, ROC
en HBO
- behandeling complexe rechtspositionele
en formatie zaken
- werving en selectie

Werkervaring in dienstverband

1993 – 1996 Centraal Bureau Onderwijs Holland
functie: hoofd personeelszaken
Taken en verantwoordelijkheden:
- leidinggeven aan medewerkers afdeling;
- personeels- en salarisadministratie;
- rechtspositie (uitvoering RpbO, CAO en
arbeidsrecht)en formatie (o.a. lumpsum);
- fusiebegeleiding;
- behandeling van complexe
rechtspositionele vraagstukken;
- ziekteverzuimprocedures en begeleiding;
- begeleiding ontslagprocedures;
- vertaling wet en regelgeving naar
onderwijspraktijk;
- adviseur/onderhandelaar vakbondsoverleg
(IGO/DGO);
- opstellen meerjarenbegroting;
- bezuinigingsonderzoeken.

1981 – 1993 Onderwijsbureau Hollands midden
eindfunctie: hoofd personeelszaken
Takenpakket: idem als hiervoor


NB De periode tussen einde dienstverband op eigen verzoek en aanvang werkzaamheden als zelfstandige is verblijf in het buitenland geweest (“sabbatical year”).

Opleiding interimmanager

HBO Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid, Hogeschool Haarlem

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :