Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Productgroepmanager

Productgroepmanager

Werkervaring interimmanager

2008-2010
Dagelijkse leiding aan 20 interne medewerkers binnen de productgroep en aan een grotere groep externe docenten;
Verantwoordelijk voor het in samenwerking met de cursusmanagers/lectoren ontwikkelen van opleidingen, trainingen, studiebijeenkomsten en/of congressen, soms inspelend op actualiteit;
Het leveren van een actieve bijdrage aan het verbeteren van de interne organisatie, interne communicatie, planning en control, vergroten zakelijkheid, aanspreken en aanspreekbaarheid;
(her) Structureren van bedrijfsprocessen gericht op efficiency verbeteringen binnen de diverse productgroepen en als projectleider Lean aansturen van de projectgroep;
Projectleider samenstelling studiegids RAOI-opleiding;
Specifieke aandacht voor begeleiding en coaching van medewerkers als gevolg van structuur- en cultuurverandertraject.

2008
Dagelijkse functionele aansturing van de HR-organisatie bestaande uit twee HR-adviseurs en een HR-Shared Service Center (drie personen); Verantwoordelijk voor het project functiewaardering en het ontwikkelen van een meerjaren HR-beleidsplan, waaronder opleidingsplannen;
Adviseren van de Raad van Bestuur en het management bij de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid.

2007-2006
Werkzaam als afdelingsmanager van de personeels-, en salaris- en financiële administratie bij een commercieel administratiekantoor voor onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs. Naast leiding geven aan de twee afdelingen (totaal 32 medewerkers) bestonden de werkzaamheden uit het, als MT-lid, leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het vestigingsbeleid en het organisatiebrede verandertraject van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie. Daarbij werd vooral aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de interne en externe dienstverlening waarvoor een plan van aanpak is opgesteld. De implementatie/uitvoering van het plan werd in de organisatie belegd. Op landelijk niveau werd een bijdrage geleverd aan het algemene beleid op het gebied van inrichting en afstemming van de te onderscheiden werkprocessen en de keuze van een nieuw personeels- en salarissysteem. Tot slot heb ik binnen de onder mij ressorterende afdelingen wijzigingen in de organisatiestructuur/werkprocessen doorgevoerd, zodat er meer gebruik kon worden gemaakt van de bij de medewerkers aanwezige competenties.

2006
Projectleider van een project ter versterking van kennismanagement bij een regionale inspectiedienst van het Ministerie van LNV. De werkzaamheden bestonden uit het opstellen van een projectplan, het aansturen van de projectgroep, het organiseren van workshops en in kaart brengen van de werkprocessen en uitvoeringsknelpunten op de te onderscheiden en voor de organisatie van belang zijnde kennisgebieden. Na de inventarisatiefase werd een eindrapport opgesteld met aanbevelingen voor verbeteringen. Voor de implementatiefase is een projectorganisatie ingericht, waarbij de aansturing in de organisatie is belegd.


2006-2004
Werkzaam als Hoofd P&O a.i. bij een regionale inspectiedienst van het ministerie van VWS. Naast leiding geven aan een afdeling P&O bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit het begeleiden van een fusie- en verandertraject met speciale aandacht voor het werven en selecteren van instroom, doorstroom en uitstroom. Inhoud en uitvoering geven aan een regionaal ontwikkel- en implementatieplan en leiding geven aan project- en werkgroepen op het gebied van P&O-gerelateerde taken. Aandachtsgebieden: plaatsingstraject, managementfilosofie, managementontwikkeling, teambuilding, structuur- en cultuurverandering, harmonisatie regelingen en verbeteren van de (interne) P&O-dienstverlening.

2004-2003
Werkzaam als Hoofd POI a.i. bij een gemeente in Limburg. De werkzaamheden bestonden o.a. uit leiding geven aan de afdeling POI en het verbeteren van de dienstverlening, klantgerichtheid, professionaliteit en onderlinge verhoudingen binnen de afdeling, het mede inhoud geven aan gemeentebreed beleid/interne bedrijfsvoering als lid van het MT, leiding geven aan de werkgroep dienstverleningsconcept en het gezamenlijk met het College van B&W inhoud geven aan een organisatie- en cultuurverandertraject. Naast de structuurverandering van sector- naar directiemodel werd een verandertraject doorgevoerd van een aanbod- naar vraaggerichte organisatie.

2003-2002
Werkzaam als personeelsadviseur a.i. bij een regionale inspectiedienst. De werkzaamheden bestonden o.a. uit het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en instrumenten op het gebied van P&O (zoals competentiemanagement, loopbaanontwikkeling, werving en selectie, bewust belonen, functioneringsgesprekken en ziekteverzuim), adviseren van het management bij de uitvoering van P&O-beleid, verbeteren van het personeelsbeheer en als lid van het managementteam inhoud geven aan een cultuurverandertraject.

2001
Werkzaam als adviseur op het gebied van beloningsbeleid. De werkzaamheden bestonden uit het herschrijven van het referentiemateriaal voor functiewaardering. Betrokken bij een traject op het gebied van beloning bij Fokker Space. Tevens coach voor een directeur van een platenmaatschappij, OR-leden en individuele medewerkers.


2001- 2000
Werkzaam als interim HR-Director bij een platenmaatschappij. Opdracht betrof het ontwikkelen en implementeren van HR-beleid, coaching van het management, ondersteunen en adviseren bij een cultuurveranderingtraject, inrichten van een
HR-afdeling, ontwikkelen van een HR-beleidsvisie evenals het opstellen van een handboek personeelsmanagement en het als voorzitter van een werkgroep tot stand brengen van een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket.

2000-1999
Werkzaam voor Rijkswaterstaat, Abylis en Gasunie. De werkzaamheden bestonden uit het in kaart brengen van bedrijf- en werkprocessen en het opstellen van daaraan gerelateerde functiebeschrijvingen.

1999-1998
Werkzaam als adviseur voor het hoofd Personeel en Organisatie van het Ministerie van BZK. Begeleiden van de reorganisatie van de afdeling P&O, opstellen van een plan van aanpak bestaande uit: reorganisatie personeelsafdeling, vernieuwing personeelsinformatiesysteem, verbetering van de planning- en controlcyclus, herijking van het P-instrumentarium, evenals ontwikkelingstrajecten voor de eerstelijns leidinggevenden en de personeelsadviseurs.

1999-1996
Werkzaam als docent voor het ISBW. Verzorgen van trainingen op het gebied van personeel en organisatie voor middenkader.

1998-1996
Werkzaam voor o.a. Rijkswaterstaat, Gemeente Vlaardingen en Gemeente Hellendoorn Werkzaamheden bestonden uit het analyseren van bedrijf- en werkprocessen, evenals het opstellen van orgaan- en functiebeschrijvingen.

1998-1997
Werkzaam voor de Dienst Landelijk Gebied. Begeleiden van een herplaatsingoperatie voor 600 medewerkers, adviseren van het management tijdens werving- en selectiegesprekken, informeren van de medewerkers over procedure en methodiek, opstellen van plaatsingsvoorstellen.

1996
Werkzaam als interim Hoofd Personeel en Organisatie van Sportlife. Ontwikkelen van personeelsbeleid evenals het bijbehorende instrumentarium en de implementatie hiervan. Zwaartepunt: het invoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, reorganiseren van bedrijfsonderdelen, werving- en selectie, toerusten van de personeelsafdeling door het verbeteren van werkprocessen, instrumenten en procedures.

1995-1994
Werkzaam als interim Hoofd Personeel en Organisatie bij de Efteling. Begeleiden van een reorganisatie, waarbij een cultuuromslag gemaakt moest worden van familiebedrijf naar een bedrijf wat zich kon meten met (inter)nationale attractieparken. Zwaartepunt was het vormen van een strategische visie bij het hogere management (marktpositionering, doelgroepen, klantbenadering, openstelling), vertalen van de strategische visie naar afdelingsplannen, adviseren van het middel management over de inrichting van bedrijfsonderdelen en het zichtbaar maken van de consequenties hiervan voor de bezetting en kwaliteit van het personeel.
Tevens het opstarten van een functiewaarderingstraject conform CAO, invoeren van functioneringsgesprekken, verbeteren van de werkprocessen binnen de personeelsafdeling, evenals het verbeteren van de uniformiteit in de uitvoering van het personeelsbeleid binnen de Efteling.

1995-1988
Werkzaam voor de Nederlandse Spoorwegen (Infra Beheer en Ingenieursbureau) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Als projectleider of adviseur betrokken bij een veelheid aan reorganisatie- en formatietrajecten.
De toegewezen projecten werden zelfstandig uitgevoerd binnen de met de opdrachtgevers overeengekomen kwaliteitseisen en doorlooptijden.

1988 – 1987
Werkzaam als formatie- en opleidingsadviseur bij het Directoraat Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden. Belast met het opstellen en beheren van het formatie- en opleidingsplan met bijbehorende begrotingen evenals het adviseren van het management

Opleiding interimmanager

MBO AP/PB
HBO AP/PB
Opleiding management ondersteundend personeelswerk
Ontwikkelen leerplannen/voeren van leerbegeleidingsgesprekken
Opleiding op het gebied van functiewaarderingssystemen
Diverse korte bijblijf- en ontwikkelcursussen en seminars op verschillende terreinen van het P & O werkveld.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht, besluitvaardig, integer, teamplayer, analytisch, bindend vermogen, visie kunnen ontwikkelen en uitdragen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

Overig

Hands-on mentaliteit, in staat snel de weg te vinden in de organisatie.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :