Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

HRM adviseur

HRM adviseur

Werkervaring interimmanager

Diverse opdrachten van kortere duur vervuld, o.a:

adviseren over (deel-) aspecten van HRM, o.a:
Arbeidsomstandighedenwet, Flexwet, Wet Verbetering Poortwachter (ziekteveezuim), functioneringsgesprekken;
functiewaardering (in de gezondheidszorg);
werving & selectie;
(mede) begeleiden van reorganisaties;
belangstellingsregistratie en herplaatsen van medewerkers;
aanpassen / wijzigen en toepassen van arbeidsvoorwaarden;
individuele loopbaanbegeleiding;
individueel outplacement;
adviseren in ontslagprocedures, voorbereiden en begeleiden en uitvoeren.

In de periode 1992-1997 heb ik diverse begeleidingstrajecten uitgevoerd in samenwerking met
o.a. Arbeidsvoorziening en Start NV.


Diverse opdrachten van langere duur vervuld, oa.:

2004 Outplacementadviseur
7 maanden Albany International BV, Spankeren
De opdracht bestaat uit het – in kort bestek - begeleiden van medewerkers van diverse niveaus naar een nieuw perspectief op de arbeidsmarkt tijdens de afbouw en na de sluiting van het bedrijf.

2004 Personeelsadviseur a.i.
5 maanden Nederlands Instituut voor Ecologie, Nieuwersluis
Belast met de uitvoering van HRM-beleid en –beheer.
Tijdelijke versterking van de afdeling en o.a belast met het opstellen van een enquête voor het peilen van de mate van mobiliteit in verband met de verhuizing van het instituut.

2003 Personeelsadviseur a.i.
12 maanden Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Wageningen
Belast met de uitvoering van het HRM-beleid en het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het HRM-beleid.
Tijdelijke versterking van de afdeling op tactisch en operationeel gebied en een bijdrage leveren aan de integratie van de diverse culturen (profit en non-profit achtergrond) van drie afdelingen naar één afdeling HRM.

2002 Personeelsadviseur a.i.
4 maanden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Purmerend
Belast met beleidsvoorbereiding in verband met de fusie van 6 organisaties naar één organisatie, o.a. ten aanzien van ziekteverzuim (incl. Wet Verbetering Poortwachter),
arbeidstijden, opleidingen, vacaturebeleid, alsmede de harmonisatie van de regelingen telefoonkosten, ouderschapsverlof en bedrijfshulpverlening.

2002 Personeelsadviseur a.i.
4 maanden Proclare BV , Delft
Belast met het vervaardigen van een concept-CAO voor een recent gefuseerde inkooporganisatie, rekening houdend met de bestaande CAO´s en twee totaal verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen. Schreef naast de nieuwe CAO een eigen ontwikkeld concept voor een à la carte keuzeprogramma, een masterplan voor de invoering met daarbinnen o.m. een concept voor communicatieplan gemaakt voor de introductie van de nieuwe CAO met diverse keuzemogelijkheden.

2001 Hoofd Personeelszaken a.i.
9 maanden Stork Bottling Systems BV, Raamsdonksveer
Belast met alle voorkomende P&O-werkzaamheden voor deze technische onderneming (110 medewerkers). Naast de dagelijkse praktische uitvoering, na verzelfstandiging van de organisatie, een nieuwe, meer passende inhoud gegeven aan de personeelsfunctie voor de nieuwe organisatie.
Gaf uitgewerkte en methodisch onderbouwde aanzet tot een meerjarig personeels-beleid.
Maakte stijging personeelskosten beheersbaar door o.m. herziening en op fiscaal verantwoorde wijze aanpassen van het pakket arbeidsvoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de inhoud.
In de dagelijkse uitvoering veel aandacht besteed aan de begeleiding van personeel in de nieuwe organisatie

2001 Personeelsadviseur a.i
6 maanden Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijkzigt, Rotterdam.
Adviseren en ondersteunen van twee clusters bij de uitvoering van het personeels-
beleid. Deze clusters waren: neurologie, neurochirurgie, KNO, oogheelkunde, psychosociale zorg, medische psychologie, geestelijke verzorging en het cluster immunologie, medische microbiologie & infectieziekten, virologie en dermatologie. Naast de dagelijkse operatie waren de voornaamste taken: het adviseren over en het toepassen van de arbeidsvoorwaarden, het voorbereiden van beroepszaken in het kader van arbeidsgeschillen, het bevorderen van interne mobiliteit, het aktief bijdragen aan de ziekteverzuimbegeleiding.

2000 Personeelsadviseur a.i.
12 maanden Medisch Centrum Rijnmond Zuid, Roterdam.
Belast met alle taakvelden van het personeelswerk voor enkele afdelingen en sectoren (radiologie,ambulante zorg, fysiotherapie, medisch specialisten en arts-
assistenten).
Leverde naast de uitvoering van het personeelsbeleid bijdragen aan de harmonisatie van verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten die na de fusie van twee zieken-huizen in elkaar geschoven moesten worden.
Zette mede een loongebouw op voor medisch specialisten.

1999 Hoofd Personeelszaken a.i.
11 maanden Continental Engineering BV, Amsterdam
Het verrichten van alle voorkomende P&O-werkzaamheden voor een ingenieurs-bureau werkzaam voor de chemische industrie (100 medewerkers).
Moderniseerde de arbeidsvoorwaarden, maakte functie-beschrijvingen met voldoende ruimte voor functionele persoonlijke ontwikkeling, zakelijke vraagbaak voor personeel in de meest brede zin.1998 Extern adviseur Arbeidsbureau Millennium via Performens BV
10 maanden Arbeidsbureau Millennium , Amersfoort
Een landelijk arbeidsbureau en als zodanig een `vreemde eend in de bijt` van Arbeidsvoorziening.
Gaf mede vorm aan de opzet en ontwikkeling van de interne organisatie van dit nieuwe bureau in relatie tot de landelijke organisatie.
Werkte mee aan het verwerven van een commerciële bemiddelingspositie in de ´millennium´ markt.
Verzorgde de intake en bemiddeling van personen in een leeftijd variërend van 20 tot > 80 jaar. Werd geconfronteerd met de verrassende mobiliteitsmogelijkheden van mensen > 65 jaar.
Plaatste kandidaten, zonodig met behoud van uitkering, bij bedrijven zowel in de ICT als bedrijven met eigen automatiseringsafdelingen.
Zette samen met enkele collega´s wervingsaktiviteiten op met behulp van internet.

1997 Personeelsadviseur a.i.
9 maanden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer
Ondersteunen van het management van een aantal directies bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Deze directies waren: Financieel-Economische Zaken, Wetgeving & Juridische Zaken, Wetenschappelijk Onderwijs en de Onderwijsraad.

Naast de dagelijkse operationele zaken waren de voornaamste taken: opzetten en uitvoeren van wervingstrajecten, adviseren en toepassen van arbeidsvoorwaarden, reorganisatie van een directie en opzetten van een nieuw formatieplaatsenplan, begeleiden van de toepassing van de functioneringsgesprekken, ziekteverzuim-begeleiding.

1994-1996 Outplacementadviseur via Performens BV
Smeets Offset BV, ´s-Hertogenbosch
Lid van het projectteam. De opdracht was het begeleiden van medewerkers van alle niveaus naar een nieuw perspectief tijdens de afbouw tot en met de sluiting van een grafisch bedrijf van 190 medewerkers (herplaatsingspercentage na een jaar van 98).
Tijdens dit uiterst succesvolle traject betrokken we als eersten in de markt de medewerkers en het management bij de uitstroom d.m.v. specifieke akties, zoals telefonische acquisitie-aktiviteiten van het management, het in de drukkerij door de medewerkers zelf een eigen kandidatenkrant laten verzorgen, etc.
Om de zittende personeelsdienst in staat te stellen een nieuwe functie buiten het bedrijf te verwerven namen wij de uitvoering van de personeelsfunctie in dit bedrijf gedurende 9 maanden, tot en met het opleveren van het archief aan het moeder-bedrijf, over.Overzicht loopbaan / in dienstverband

1983 – 1992 Andreas Ziekenhuis, Amsterdam ( 720 medewerkers )
Personeelsfunctionaris / waarnemend hoofd P & O / Hoofd P&O a.i
Belast met alle voorkomende P & O-werkzaamheden, vervangen hoofd P&O bij afwezigheid, als hoofd P&O o.a. belast met beleidsvorming, adviseren bij reorganisaties, samenwerkingsproblematiek, arbeidsmarktproblematiek, (interne) opleidingen, automatisering, samenstellen van kengetallen, contacten met OR.
Daarnaast specifieke taken, o.a. als projectcoördinator FWG verantwoordelijk voor de invoering van functiewaardering, verantwoordelijk voor de invoering van de Arbeids-omstandighedenwet.
Tevens gedurende twee jaar parttime gedetacheerd als projectcoördinator functie-
waardering voor de begeleiding van de invoering van functiewaardering in een verpleeg- en verzorgingshuis in Amsterdam.

1980 - 1983 Fläkt bv , Amersfoort ( 275 medewerkers )
Hoofd personeel
Leiding geven aan afdeling (3 pers.), opzetten van de personeelsafdeling, adviseren over, voorbereiden en uitvoeren van het personeelbeleid, vraagbaak voor personeel, contacten met OR, advisering en uitvoering m.b.t. reorganisaties met sterke reductie van personeel, begeleiding tijdens (collectieve) ontslagprocedures, voorlichting en uitvoering van pensioenregeling, begeleiding van expats.

1978 - 1980 Gemeente Vleuten - De Meern ( 160 medewerkers )
Personeelsfunctionaris
Belast met de advisering en de uitvoering van het personeelsbeleid, ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeheer en de arbeidsvoorwaarden en salarisadministratie. Mede belast met de voorbereiding van een personeelsbeleidsplan.

1976 - 1978 Bedrijfsvereniging Voor de Gezondheid ( BVG ) te Zeist.
Uitkeringsdeskundige
Uitvoeren van sociale verzekeringswetgeving ( AAW en WAO )
Beoordelen recht op uitkering, berekenen van de hoogte van de uitkering, medische gegevens beoordelen en aan de hand daarvan vervolgacties in gang zetten, dossiervorming, volgsysteem uitvoeren, specifieke projecten uitvoeren.Opleiding interimmanager

1963 - 1970 HBS - A
1970 - 1973 Studie Rechten, Vrije Universiteit, Amsterdam
1976 - 1979 MBO Arbeidsmarktpolitiek / Personeelsbeleid, Stichting Haarlem
1979 - 1982 HBO Arbeidsmarktpolitiek / Personeelsbeleid, Stichting Haarlem
1992 - 1993 Management Loopbaan Project, Nieuw Elan / De Baak, Noordwijk
2001 – 2002 Leergang Interimpraktijk, FunktieMediair, Rotterdam
Diverse cursussen/seminars, o.a. op het gebied van automatisering, sociale verzekeringswetgeving,arbeidsrecht, NLPConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Een personeel- en organisatieadviseur met een ruime ervaring in het vakgebied en in diverse sectoren. In staat zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden en eventueel leiding te geven aan een team. Flexibel en betrokken, met uitstekende communicatieve vaardigheden en een probleem-oplossend vermogen. Levert een vakinhoudelijke bijdrage aan de organisatie(-ontwikkeling) en een gezonde verhouding tussen mens en werk. Uitstekende kennis van de juridische kant van HRM.
Integer, betrouwbaar, betrokken, analytisch.Kennis en vaardigheden toegepast in diverse omgevingen, waaronder overheid, ziekenhuiswezen, zakelijke dienstverlening, grafische en technische sector. beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :