Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

administrateur, hoofd administratie, assistent controller

administrateur, hoofd administratie, assistent controller

Werkervaring interimmanager

Ervaring met o.a. :

- Ruime ervaring binnen gemeentelijke en
rijksoverheid
- Beschrijvingen AO/ IC
- Leiding geven aan klein team medewerkers
- Opstellen van jaarrekeningen
- Opstellen van managementrapportages
- Opstellen begrotingen
- Verzorgen projectadministraties
- Beoordelen en controleren projectadministraties
- Aansluiten geld- en goederenstroom en
voorraadbeheer
- Opzetten financiële administraties
- Onderhouden van financiële administraties
- Debiteuren- en crediteurenbeheer
- Belastingaangiftes OB,IB
- Controle en beheer van europese structuurfondsen
- Begeleiden financiële implementatietrajecten

Werkervaring: Ruim zeven jaar interim-ervaring en achttien jaar financiële ervaring

8-2004 t/m heden
Zelfstandige zonder personeel

PROJECTEN:

ROC Midden Nederland (5 maanden)
Consultant Business Information

- Implementatie van een managementrapportage ten
behoeve van de totale organisatie en op onderdelen
daarvan.

Tramedico Holding B.V.(4 maanden)
Business Controller

- Begeleiden implementatietraject Navision.
- Opstellen kostprijscalculaties.
Budgettering en jaarverslaglegging.
- Opzetten interne controle op logistieke-, inkoop-
en verkoopprocessen.
- Adviseren van de DGA op verschillende
bedrijfseconomische terreinen.
- Leiding aan vier administrateurs.

Gemeente Breda (2 weken)
Administrateur

- Samenstellen balansdossiers ten behoeve van het
jaarverslag.

Triodos Bank ( 2 maanden)
Fondsadministrateur

- Opstellen van de jaarrekening 2006 ten behoeve van
een nederlands Investeringsfonds.


Bouwmaat Nederland (2 maanden)
AO/IC Specialist

Bouwmaat is een retailgroothandel in bouwmaterialen.
- Beschrijven van de administratieve organisatie
en interne controlemaatregelen van de financiële
afdeling van Bouwmaat Nederland.
Daarnaast beschrijven van procedures bij het
gebruik van het nieuwe kassasysteem.

Agentschap SZW, Den Haag (11 maanden)
Consultant ESF-EQUAL

- Controle van einddeclaraties ESF EQUAL c.q.
opstellen van toekenningsbeschikkingen op
transnationale werkgelegenheidsprojecten welke
medegefinancierd worden middels gelden uit het
europees sociaal fonds.


Provincie Flevoland, Programma Management Europa
(7 maanden)Projectcontroller

- Financieel beheer van met door de Europese Unie
gefinancierde projecten.
- Controle op de rechtmatigheid en juistheid van
europese financiering uit de europese
structuurfondsen ESF, EFRO, Leader+.


Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Amsterdam
(4 maanden)Administrateur

- Administreren van het onderwijsproject SamSam,
samenstellen projectdossier en tenslotte het
opstellen van de subsidie-afrekening ten behoeve
van subsidieverstrekker: Min.Buitenlandse Zaken.

- Daarnaast een uitvoerend taak in het opstellen van
de jaarrekening 2004 voor de uitgeverij van het
KIT: KIT Publishers B.V. waarbij een afrekening
van subsidies een wezenlijk onderdeel van de
werkzaamheden uitmaakt.

Centraal Beheer Achmea, Apeldoorn (2 maanden)
AO/ IC Specialist

- Inventariseren en completeren van de
beschrijvingen AO/IC van dertien Achmea Business-
en Service Units voor het deelgebied
kostenverwerking met het doel om de totale
kostenverwerking te centraliseren in een
afdeling “Cost Accounting”.


8-2003 t/m 8-2004
High Quality Detachering & Interim Management BV
interim administrateur

Projecten :

Stichting De Basis, Hilversum ( 6 maanden)
Administrateur
- Opstellen van ca. 30-tal (geconsolideerde)
jaarrekeningen van verzorgingstehuizen in
Hilversum e.o.
- Opstellen begrotingen 2005
- Bespreken van jaarrekeningen met bestuur en
accountants
- Adviseren ter verbetering van de administratieve
organisatie.

UWV, Amsterdam ( 6 maanden)
Administrateur

- Aannemen, beoordelen en inventariseren van
aanvragen van de totaal 24.000 werknemers van het
UWV voor deelname aan het landelijk pc-prive- en
fietsproject
- Opstellen maandrapportages ten behoeve van het
management
- Verwerken van aanvragen in het salaris-
administratiepakketten P-view en ASAF.
- Controle op de boekhoudkundige vastlegging c.q.
corrigeren van foutieve vastleggingen
- Mede opzetten van een nieuw boekhoud- en
volgsysteem.
- Opzetten salariscontrole pc-prive regeling
- Beschrijven van de pc privé regeling en
fietsregeling; beschrijven van
de administratieve - en autorisatieprocedures.

Vervolgens zijn deze procedures toegepast bij de implementatie van een nieuw boekhoud- en volgsysteem.

- Vragen beantwoorden van de medewerkers op fiscaal
gebied
- Coachen en leiding geven aan drie administratief
medewerkers


2002 t/m 8-2003 Ctrl consultancy B.V.

Consultant europese projecten/ Projectleider ESF-subsidies
- Ten behoeve van gemeenten en O&O-fondsen,
begeleiden, verzorgen en zonodig verbeteren van
financiële projectadministraties ten behoeve van
werkgelegenheidsprojecten binnen het kader van
Europese werkgelegenheidssubsidieregeling


2000 t/m 2002 HJ Financieel Interim Management B.V.
interim administrateur

projecten :

Woningbouwvereniging Achtgoed, Soest (5 maanden)
Administrateur
- Verzorgen van de financiële administratie:
verwerken grootboekmutaties, debiteuren- en
crediteurenbeheer, beheer tussenrekeningen,
treasury tbv overtollige liquiditeiten.
Tevens controle op de bewonersadministratie tbv
de Vereniging Van Eigenaren en van diverse
verzorgingstehuizen in Soest
- Opstellen jaarrekeningen en begrotingen
- Overleg met bestuur en accountant


Agentschap van het ministerie SZW, landelijk (13 maanden)
Assistent controller ESF-subsidies

- Zelfstandig uitvoeren van controles op
projectadministraties ten behoeve van
werkgelegenheidssubsidies uit het ESF
- Vaststellen van de rechtmatigheid en toekennen van
subsidies binnen het kader van de landelijke
ESF-projecten
- Opstellen projectrapportages en bespreken met de
verantwoordelijke clusterleider.
- Advisering ten behoeve van mogelijke
projectverbeteringen, etc.


1996 t/m 2000 Mees Pierson Trust
Accountmanager

Nederlandse vertegenwoordiging van internationale
profit-organisaties.
- Verzorgen en voeren van financiële administraties:
verwerken en beoordelen van grootboekmutaties,
kredietbeheer, debiteuren- en crediteurenbeheer,
bewaken van balansposities zoals tussenrekeningen,
bewaken van de liquiditeitsbegroting, voorbereiden
transacties op de valutatermijnmarkt, treasury ten
behoeve van overtollige gelden op diverse
bankrekeningen
- Verzorgen van managementrapportages
- Opstellen jaarrekeningen
- Opstellen begrotingen
- Verzorgen van BTW- en IB-aangiftes
- Valutatransacties, bewaken overeenkomsten en
volmachten
- Onderhouden externe contacten met fiscaal
adviseur/ notaris


1992 t/m 1996 Provinciale accountantsdienst
Noord-Holland, Assistent Accountant

Opzetten en beheren van financiële projectadministratie ten behoeve van de provinciale milieuproblematiek/ afvalverwerking in de provincie Noord Holland.

Betrof: toezicht op afvalstromen, facturatie op basis van de opgaven van afvalstromen, controle op aansluiting van opgaven van afvalverwerkers van afvalstromen, debiteuren- en crediteurenbeheer, afsluiten en beheer van tijdelijke kredietfaciliteiten met banken, beheer van overtollige gelden.

- Beschrijven AO/IC m.b.t de verwerking van
afvalstromen in de provincie Noord-Holland.
Deze beschrijving vervolgens gebruikt voor de
implementatie van een (afval)voorraadsysteem.
- Opstellen maandelijkse rapportages tbv het
management
- Opstellen jaarrekening en begroting afvalsturing
- Beoordelen van subsidie-aanvragen ten behoeve van
investeringsprojecten bij recreatieschappen,
namens Ministerie van Landbouw, Natuur en
Visserij
- Controle provinciale ziektekostenregeling (I.Z.R)
op juiste aanwending AWBZ-gelden.


1990 t/m 1992 KPMG in Haarlem
Assistent Accountant

- Verzorgen van financiële administraties ten
behoeve van het MKB zoals debiteuren/crediteuren,
controle op betalingen, kas / bank / giro,
- Verzorgen van de aangiften omzetbelasting.
- Voorbereiden jaarrekeningen en begrotingen


Opleiding interimmanager

- Havo (diploma)
- VWO (diploma)
- MBA (diploma)
- Studerend SPD (in bezit van zes certificaten, studie
naar verwachting afgerond ultimo 2008)Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Doelgericht, integer, sociaal, no-nonsense

Talenkennis interimmanager

nederlands uitstekend, engels en duits goed in woord en geschrift

Overig

Softwarekennis
Exact Globe 2000, Word 2000, MS Office, Navision, King, P-view, ASAF, Visio, Stratech, Proclarity

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :