Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Portfolio - Project - Interim

Portfolio - Project - Interim

Werkervaring interimmanager

R + Consultancy Eigenaar aug 2016 - heden

Isala Ziekenhuis Manager PMO okt 2017 – dec 2018
Opzetten, herinrichten en managen van het PMO voor het programma waarbij een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is geïmplementeerd in het gehele ziekenhuis en de oude software is uitgefaseerd. Het PMO bestond uit 6 mensen en daarnaast was er aansluiting bij de control afdeling voor de financiën.

• Levert een bijdrage aan de professionele inrichting van het PMO op de proces factoren integrale planning, risico’s, issues, change, governance en project administratie.
• Het coachen en begeleiden van PMO medewerkers en projectleiders.
• Implementeren van een intrgrale planning.
• Zorgen voor inzicht in planning, resources, risico’s, issues, changes, (financiële) voortgang en de algemene status van de deelprojecten.
• Signaleren en rapporteren van afwijkingen (tijd – kwaliteit – financiën), bewaken van de risico’s en issues en de voortgang van project changes (planning – budget – scope).
• Analyseren en controleren van de de projectrapportages in relatie tot planning, deliverables en milestones.
• Inrichten en onderhouden de projectadministratie op gebieden als capaciteitsplanning, facturatieprocessen en contractering componenten.
• Voorbereiden van rapportages (inhoudelijk als procesmatig) ten behoeven van de stuurgroep en bespreking met de Raad van Bestuur.
• Bewaken van het het programmabudget en afwijkingen hierop signaleren en scaleert waar nodig.
• Bewaken, verwerken en rapporteren over gerealiseerde en gebudgetteerde uren en kosten in projecten.
• Leveren van een bijdrage aan het opstellen en bijhouden van het resourceplanning en -overzichten en de controle hierop.
• Opzetten, implementeren, bewaken en optimaliseren de projectmethodiek en sjablonen.
• Inrichten en onderhouden van de documentstructuur in de door de organisatie gebruikte systemen (inrichten en implementeren van Sharepoint en Trello). Onderhouden van de versiebeheercyclus van de documentatie deliverables.
• Onderhoudt intern contacten met (deel)projectmanagers en stakeholders (inkoop, financiële afdelingen. HR, internal audit, ICT, bestuur) over de voortgang van projecten vanuit een PMO perspectief en faciliteert daarbij de projectleiders daar waar nodig.

ProRail Teammanager Projectcoordinatoren okt 2016 – aug 2017
Teammanager projectcoördinatoren binnen de bedrijfseenheid Projecten waar de afdeling Spoorinfra alle uitbreidingen en aanpassingen van de spoorinfrastructuur, tunnels en viaducten, de vervanging van overwegen en de grote onderhoudswerken en bovenbouwvernieuwingen realiseert. In deze functie geef ik hiërarchisch en functioneel leiding aan circa 28 projectcoördinatoren en projectsecretaresses in de afdeling Ontwikkeling & Programma's.

• Realiseren van de productie van de afdeling.
• Verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste resources.
• Actief sturen op het verminderen van verzuim.
• Regelmatig contact met de projectmanagers over de kwaliteit en kwantiteit van projectcoördinatoren en projectsecretaresses binnen het projectteam.
• Eenduidig toepassing van processen en systemen binnen de afdeling.
• Oplossen van knelpunten binnen de processen.
• Motiveren, coachen en inspireren van het team en de individuele teamleden.
• Ontwikkelen en borgen van vakmanschap.
• Oppakken van diverse managementacties.

Centraal Administratiekantoor (CAK) (in 2015 via Arlande) Hoofd Project/Portfolio Management Office 2015 – juli 2016
• Opzetten van een nieuw PMO en de coördinatie hiervan.
• Opstellen van het resourceoverzicht van de projectportfolio.
• Analyses uitvoeren en (proactief) signaleren van knelpunten en verbetervoorstellen voorleggen aan de portfoliomanager.
• Adviseren van de portfoliomanager over mogelijke afhankelijkheden in de planning.
• Adviseren van de projectmanagers over passende oplossingen ten aanzien van resources, financiële controle en risicomanagement methodieken.
• Adviseren van de portfoliomanager bij het bepalen van de communicatiestrategie en doelgroepbenadering en implementatie van het communicatieplan.
• Mede verantwoordelijk voor het aannemen van projectmanagers en Project Management Officers.
• Verantwoordelijk voor het operationeel en tactisch ondersteunen van de inrichting, uitvoering en bewaking van projecten en programma's.
• Bijdrage leveren aan de professionalisering van het PMO;
• Verantwoordelijk voor het inrichten van het kwaliteitsmanagementproces voor het portfolio, de projecten en het PMO.
• Adviseren van de stakeholders.
• Verantwoordelijk voor doelgerichte communicatie met betrekking tot de projecten portfolio.
• Bewaken en optimaliseren van de projectmethodiek en sjablonen.
• Verantwoordelijk voor het zelfstandig voorbereiden en opstellen van rapportages voor de programmaraad en waar nodig kennis delen over het portfolio.
• Monitoren van de risico’s en issues en hierover rapporteren aan de portfoliomanager.
• Onderhouden van interne contacten met projectmanagers over de voortgang van projecten en de projectplanning.
• Onderhouden van interne contacten met stakeholders ten behoeve van procesverbetering.
• Implementatie SharePoint omgeving voor projecten inclusief project- en portfoliorapportages..

Arlande Associate 2008 - 2016
Gedetacheerd naar diverse opdrachtgevers in verschillende functies. Zie hieronder.
Meewerken aan de ontwikkeling van de Arlande Verandermanagementgame.

Stichting Elisabeth (via Arlande) Projectleider - Portfolio Management Officer 2014 - 2015
• Projectleider Implementatie van een cliëntplanningsapplicatie voor Elisabeth Zorg Thuis.
• Mede inrichten portfoliomanagement voor IT projecten en het ondersteunen van projectleiders en PMO.

Nedtrain (via Arlande) Projectmanager 2013 - 2014
Oplossen performanceproblemen na implementatie van een nieuwe Citrix-omgeving en een nieuw Maintenance Management systeem. De performance was aanzienlijk verbeterd en de verschillende partijen werkten beter met elkaar samen.

Bruna (via Arlande) Manager Programma Office 2013
• Inrichting van het Programma Office en ondersteuning van de Programmamanager bij de opzet van een veranderprogramma.
• Opzet van de programma- en rapportagestructuur.
• Ondersteuning van de Projectleiders en DT.

Gemeente Zaanstad (via Arlande) Portfolio Management Officer 2013
Inrichting van de operationele kant van portfoliomanagement voor de afdeling ICT en de begeleiding van de projectleiders hierin.


GDF SUEZ (via Arlande) Manager Portfolio Office 2011 – 2013
Binnen Electrabel Retail/ GDF SUEZ was niet voldoende overzicht en controle op de projecten en changes. Het resultaat is een opgezet en onderhouden PMO voor Electrabel Retail en vanaf Q4 2012 voor heel Marketing & Sales van GDF SUEZ.
• Ondersteunen van de afdelingsmanager en projectmanagers bij de inrichting, uitvoering en bewaking van projecten teneinde bij te dragen aan de doelstellingen van Marketing & Sales.
• Voorbereiding, verslaglegging en opvolging Coherence/ Portfolio Board en Stuurgroepen.
• Structurele en correcte rapportering.
• Excellente communicatie faciliteren en structureren.
• Integrale bewaking van kwaliteit, risico’s en issues.
• Programma / projectdocumentbeheer.
• Opstellen, onderhouden en/of consolideren van project- en resourceplanningen.
• Inrichten overlegstructuur met betrekking tot veranderingen.
• Begeleiden van medewerkers.
• Opzetten van projectensites in een SharePoint omgeving.

GDF SUEZ (via Arlande) Project Management Officer 2011 - 2013
Opzetten van een PMO voor het programma ‘Stroomopwaarts’ waarbij Electrabel Retail zich binnen de energiemarkt moet kwalificeren voor het nieuwe marktmodel.
• Opzetten van het changeproces en het bijhouden van de changes binnen het project. Ook was ik hier verantwoordelijk voor de procesgang rondom de changes.
• Opzetten van de risico- en issuelijst en deze naar aanleiding van de diverse overleggen bijwerken en waar nodig opvolgen.
• Opzetten en bijhouden van de besluiten- en actielijst.
• Meeschrijven en denken aan diverse managementproducten.
• Ondersteuning van de projectmanager.

Nedtrain (via Arlande) Projectleider 2010 - 2011
Deelprojectleider migratie Plato naar Sigma voor de onderhoudsbedrijven voor 800 medewerkers. Inventarisatie, configuratiemanagement, migratie standaardwerkplekken en kostenbesparing.

Nedtrain (via Arlande) PMO en plaatsvervangend Projectmanager 2009 - 2010
Ombouwen van applicaties (Handheld en Back End servers) naar aanleiding van scope wijziging (storingsmonteur staat centraal). Roadshows langs een groot aantal locaties om informatie te halen en draagvlak te creëren. Uitrollen van handhelds aan 400 monteurs op ongeveer 30 locaties.
• Het opstellen van het projectplan, de productbeschrijvingen, het kwaliteitsplan, de werkpakketten voor de diverse partijen, de planningen.
• Het verzamelen van voortgangsinformatie (uren, geld, productgereedheid etc.) en het samenstellen van de wekelijkse voortgangsrapportage en het signaleren van afwijkingen.
• Het bewaken van de planningen qua producten, geld en uren.
• Het plannen van vergaderingen op de uitrollocaties.
• Het onderhouden van de contacten met de locaties.
• Het plannen van de uitrol op 30 locaties in een korte periode en het aansturen van 2 teams die gelijktijdig locaties uitrollen.

Prorail (via Arlande) Projectmanager 2009
Applicatievirtualisatie en opzetten Citrix omgeving om thuiswerken mogelijk te maken in verband met een mogelijke uitbraak van de Mexicaanse griep. Doel was om mogelijke verdere verspreiding van het virus te voorkomen en ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering niet in gevaar kwam. Daarnaast was het de wens van ProRail om de Citrix omgeving standaard en schaalbaar te maken om snel en effectief te kunnen uitbreiden. Ik was verantwoordelijk voor de planning en de aansturing en communicatie met de verschillende partijen die hier een rol in speelden. Dit project is succesvol afgerond. Vervangen technisch multi- projectleider tijdens vakantie.


Halifax Bank of Scotland (HBoS) (via Arlande) Demand Manager 2008 - 2009
HBoS besteedt haar administratieve processen met betrekking tot de verwerking en inning van de hypotheken uit aan Stater. De Demand manager is de spin in het web tussen HBoS en Stater, waarbij communicatie en coördinatie erg belangrijk zijn.
• Het voeren van diverse operationele en tactische overleggen met Stater.
• Het fungeren als toets en schakel tussen Front Office en Stater in zaken die de dagelijkse gang van zaken overstijgen.
• Het actief bewaken van de kwaliteit en de kosten van de afgesproken dienstverlening op het gebied van beheer van hypotheken van de outsourcing partner Stater (SLA/OLA).
• Het adviseren en als intermediair optreden om de dienstverlening uit te breiden of te verbeteren.
• Professionaliseren functie demand manager.
• Het inrichten van SharePoint met betrekking tot de functie Demand Manager.
• Opzetten van een issuetracker ter vervanging van de huidige actielijst.
• Betrokkenheid Opstellen en definitief vaststellen SLA met Stater.

Halifax Bank of Scotland (HBoS) (via Arlande) Projectleider ‘Explain tool’ en ‘Private Label’ 2008 - 2009
De ‘Explain tool’ is een rekentool om te kunnen beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een hypotheek.
Het doel van het project ‘Private Label’ was dat de brieven die Stater namens HBoS verstuurt, niet meer op Stater papier werden gedrukt, maar op HBoS papier.

Politieacademie (via Arlande) Coördinator afdeling planning en studentenadministratie 2008
Verantwoordelijk voor planning en afstemming met het Domein Leiderschap en de Vakgroepmanagers. Hierbij was sprake van een leverancier – klant relatie, waarbij het Domein als klant gezien kan worden. De resultaten waren een verbeterde relatie, nieuwe onderwijsformats, duidelijke processen. Daarnaast was ik projectleider implementatie roosterprogramma GP Untis.

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) Unithoofd van een afdeling met 23 Fte 2004 – 2007
Unithoofd van een (uitvoerings)afdeling met 23 Fte. De uitdaging was hier een goed lopende afdeling te creëren waarbij de voorraden gereduceerd werden tot een normaal niveau. Daarnaast lag er een uitdaging op het personele vlak, aangezien de pensioen- en Uitkeringsraad een afbouwende organisatie is. Ik was verantwoordelijk voor de operationele aansturing en het personeelsbeheer en het toegewezen deel van de productie. Daarnaast moesten de werkzaamheden afgestemd worden met andere onderdelen van de organisatie. Relevante zaken rapporteerde ik aan de Manager en gaf hierover advies. Toen ik de unit overdroeg aan het nieuwe Unithoofd waren de voorraden op orde en waren de personele zaken met betrekking tot de afslanking voorbereid en waar mogelijk stappen gezet.

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) Diverse rollen binnen projecten 2004 – 2007
• Projectleider: Binnen een nieuw gebouwd workflowmanagementsysteem moesten standaarddocumenten gemaakt worden waar ongeveer 100 medewerkers mee moesten gaan werken.
• Projectmedewerker: Medewerker implementatie workflowmanagementsysteem voor het aanvraagtraject van uitkeringen.
• Projectleider: Inrichten van gegevensuitwisseling met een externe organisatie ten behoeve van de optimalisatie van het proces bij beide organisaties.
• Projectleider: Beschrijving werkprocessen in verband met de overname van een werkpakket van het ABP.
• Projectleider: Invoeren accountmanagement op een aantal uitvoerende afdelingen.
• Projectleider: Opstellen van een toetsingskader bij de beoordeling voor ongeveer 100 medewerkers op grond van geleverde productie.
• Projectleider: Organiseren van alle niet technische zaken van een verhuizing van 130 medewerkers.
• Projectmedewerker: Uniformiseren werkprocessen binnen een aantal afdelingen. Creëren draagvlak, werkinstructies en aanpassing van de Administratieve Organisatie.

Opleiding interimmanager

• Management of Portfolio’s (MOP) Practitioner Global Project Performance 2016 Met certificaat
• Management of Portfolio’s (MOP) Foundation Global Project Performance 2016 Met certificaat
• Scrum Framework Global Knowledge 2016 Met certificaat
• MS Project 2013 Server Global Knowledge 2015 Met certificaat
• Beleggingscursus Investing Academy Den Haag 2015 NVT
• Het verder ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit Krauthammer 2011 Met certificaat
• Training Nederlands ENTA 2011 n.v.t.
• Training Presentatietechnieken Communisenso 2011 n.v.t.
• Prince2 Foundation Global Knowledge 2011 Met diploma
• Masterclass Management Consulting NCOI 2009 Met diploma
• IPMA-D Insights International 2008 Geen diploma
• Masterclass Projectmanagement Pro- Education 2007 Met diploma
• Training Persoonlijke Uitstraling en Interactie Boertien Training 2005 Met certificaat
• Training functioneringsgesprekken ROI, Opleiding, Coaching en advies 2005 Met certificaat
• Training auditvaardigheden VergouwenOverduin 2004 Met certificaat
• Training Praktisch Leidinggeven VIS- trainingen 2003 Met certificaat
• HBO Management, Economie en Recht De Haagse Hogeschool 1998 - 2002 Met diploma
• Cursus Word 1997 Basis Info Opleiders 1999 Met certificaat
• Training effectief en klantvriendelijk telefoneren ISBW Professional 1997 Met certificaat
• Middenstandsdiploma 1995 Met diploma
• Psychologie en Algemene sociale wetenschappen Universiteit van Utrecht 1994 - 1995 Geen diploma
• VWO Rembrandt Scholengemeenschap 1987 - 1994 Met diploma

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik heb meer dan 10 jaar ervaring als Manager PMO (zowel portfolio, programma als project), Project- en Lijnmanager. Ik ben goed in het opzetten en vormgeven van diverse afdelingen en hier draagvlak voor creëren bij de stakeholders. Ik ben een sparringpartner op strategisch- en tactisch niveau en ken de klappen van de zweep op het operationele niveau. Mijn sterke punten zijn het goed kunnen structureren, organiseren en groepen bij elkaar te brengen. Ik ben enthousiast, flexibel, gedreven, accuraat, organisatiebewust, duidelijk in het communiceren en heb oog voor de menselijke kant binnen projecten/ organisaties.

Talenkennis interimmanager

Nederlands - uitstekend
Engels - Redelijk

Overig

• Ervaring met Microsoft Office pakket
• Ervaring met Microsoft Project 2013 Server
• Ervaring met (inrichten van) SharePoint
• Ervaring met Trello


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :